یکی از کارمندان سایت OpenSea یک NFT را قبل از تبلیغ آن در صفحه اول خریداری کرد...