فیسبوک پس از انتقادات گسترده کار روی برنامه اینستاگرام کودکان را متوقف می‌کند.