این حمله یکی از حملات بسیار بزرگ و تاثیر گذار در حوزه امنیت است چراکه میتوان تمام ترافیک یک اپلیکیشن یا منطقه را منحرف کرد...