دولت چین امروز در خبری تمامی فعالیت های رمزارز را ممنوع کرد...