نایک RTFKT  را که یک شرکت تولید کتانی‌های NFT ای است را خریداری کرد.