حمله سایبری به منابع سوخت شرکت Oiltanking در آلمان تامین سوخت در این کشور را مختل کرد.