تسلا نسخه بتا نرم‌افزار "Full Self-Driving" را برای بیشتر مشتریان باز می‌کند.

علی‌رغم ابزار نگرانی جدی رئیس هیئت ملی ایمنی در مورد امنیت این برنامه در هفته گذشته ، تسلا هم اکنون  در سیستم خودروهای خود امکان درخواست و راه‌انداری نسخه بتا را قرار داده است.
با این حال قبل از اینکه راننده به نرم‌افزار دسترسی پیدا کند ، تسلا با استفاده از پنج معیار که " احتمال اینکه در آینده رانندگی شما منجر به تصادف شود" مشخص میکند به آنها نمره ایمنی میدهد.
نمره با استفاده از داده های جمع آوری شده توسط سنسورها در تسلا جدول بندی می‌شود و مواردی که از هشدارهای برخورد رو به جلو در هر ۱۰۰۰ مایل ، ترمز سخت ، چرخش ناگهانی عدم ایمنی و خاموش شدن اجباری سیستم خودران را در نظر می‌گیرد.
پس از سه بار هشدار بصری و صوتی خاموش می‌شود. این راهنما نشان نمی‌دهد که تسلا چه نمره ایمنی قابل قبولی را برای دسترسی به FSD ( فناوری کاملا خودران ) در نظر گرفته است ، اما می‌گوید اکثر رانندگان از ۱۰۰ نمره ۸۰ را می‌گیرند. همچنین نرم‌افزار بتا FSD تسلا را به طور کامل مستقل نمیکند. راننده باید همیشه خودرو را کنترل کند.

Source: Theverge