به تازگی یکی از کاربران اسنپ مدعی شده است که متوجه شده که هزینه اسنپ مسیر مشخصی به تدریج برایش گرانتر می‌شود و پس از بررسی همین مسیر در موبایل دیگری ده هزارتومان ارزان‌تر بوده است.

این ادعا به معنای این است که در صورتی که مسیر شما تثبیت شود هزینه آن بیشتر می‌شود. پس از انتشار این موضوع کاربران دیگری نیز موارد مشابه یا معکوسی را گزارش کرده‌اند.

همیشه نحوه قیمت گذاری اسنپ برای سفر‌ها مورد سوال بوده است اما این موضوع متفاوت‌تر است و در صورت اثبات آن نوعی سوءاستفاده محسوب می‌شود. 

باید دید اسنپ نسبت به این موضوع چه واکنشی نشان خواهد داد.